Asioimistulkin eettiset ohjeet

 1. Tulkilla on salassapitovelvollisuus.
 2. Tulkki ei käytä väärin mitään tulkkauksen yhteydessä tietoonsa tullutta.
 3. Tulkki ei ota vastaan toimeksiantoa, johon hän on esteellinen.
 4. Tulkki ei ota vastaan toimeksiantoa, johon hänellä ei ole riittävää pätevyyttä.
 5. Tulkki valmistautuu tehtäväänsä huolellisesti ja ajoissa.
 6. Tulkki tulkkaa kattavasti, ei jätä mitään pois eikä lisää mitään asiaankuulumatonta.
 7. Tulkki on puolueeton viestinvälittäjä eikä anna tunteidensa, asenteidensa ja mielipiteidensä vaikuttaa työhönsä.
 8. Tulkki ei toimi tulkattavien avustajana tai asiamiehenä eikä toimeksiantonsa aikana ole velvollinen hoitamaan muita kuin tulkkaustehtäviä.
 9. Tulkki käyttäytyy tilanteen ja toimeksiannon vaatimalla tavalla.
 10. Tulkki ilmoittaa seikoista, jotka vaikeuttavat oleellisesti tulkkausta tulkkaustilanteessa.
 11. Tulkki ei toimi ammattikuntaansa haittaavalla tavalla.
 12. Tulkki kehittää jatkuvasti ammattitaitoaan.


Правила этики социального переводчика

 1. Переводчик обязан сохранять конфиденциальность
 2. Переводчик не должен злоупотреблять информацией, полученной в процессе переводов
 3. Переводчик не должен принимать поручения, входе которых, может возникнуть конфликт интересов
 4. Переводчик не должен принимать поручение, для выполнения которых он не имеет достаточной компетенции
 5. Переводчик старательно и своевременно готовится к каждому переводу
 6. Переводчик переводит все, ничего не добавляя, и не пропуская
 7. Переводчик является беспристрастным лицом, передающим информацию. Он не должен  давать/позволять своим чувствам, убеждениям и мнениям влиять на свою работу.
 8. Переводчик не является помощником или доверенным лицом клиента, и во время перевода, переводчик не обязан выполнять ничего лишнего
 9. Переводчик ведет себя, в соответствии с ситуацией и своим поручением
 10. В том случае, если имеют место детали, затрудняющие работу переводчика, он объявляет об этом   
 11. Переводчик не должен своими действиями порочить представителей своей профессии.
 12. Переводчик постоянно развивает свои навыки, квалификацию и  компетентность